Ledenraadsvergadering KBO-PCOB 19 juni 2018 online lezen
Betreft: Ledenraad KBO-PCOB 19 juni 2018
De agenda van de ledenraad van dinsdag 19 juni stond opnieuw voor een belangrijk deel in het teken van de toekomst van KBO-PCOB. Het vervolgadvies van de stuurgroep KBO-PCOB vernieuwt werd besproken.

Medio vorig jaar vroeg de ledenraad aan het bestuur om de volgende fase in het samenwerkingsproces van KBO en PCOB voor te bereiden. Overal in het land is immers enthousiaste samenwerking tussen KBO- en PCOB-afdelingen in ontwikkeling. De ledenraad wilde dat verder versterken, met ruimte voor afdelingen die dat niet willen.
Het bestuur heeft daarop voorgesteld niet alleen na te gaan denken over de toekomstige verenigingsstructuur, maar ook over de inhoudelijke strategie. Wat is een seniorenorganisatie in de toekomst? Hoe kunnen wij van betekenis zijn voor senioren in de toekomst?
De ledenraad ging akkoord met dit voorstel van het bestuur en eind vorig jaar is vervolgens een brede consultatie georganiseerd. Overal in het land waren dialoogbijeenkomsten met leden en niet-leden en ook via andere kanalen droegen mensen bij met ideeën en wensen.
Open beweging van actieve senioren
Een stuurgroep verzamelde de oogst en stelde op grond daarvan een advies op. KBO-PCOB moet zich volgens het advies ontwikkelen tot een open beweging van actieve senioren die zich inzetten voor elkaar en voor de samenleving. Op die manier willen we bijdragen aan een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar, een samenleving waarin niemand zich buitengesloten voelt en iedereen ertoe doet. Deze inzet voor een ‘inclusieve samenleving’ is gebaseerd op onze kernwaarden omzien naar elkaar, naastenliefde en barmhartigheid. De Unie KBO en de PCOB zijn geworteld in de katholieke en de protestants-christelijke traditie en delen vanuit die oorsprong deze kernwaarden. KBO-PCOB wil daarnaast ook openstaan voor anderen die deze kernwaarden en de inzet voor een inclusieve samenleving delen.
Groeidocument en vervolgadvies
De ledenraad aanvaardde in maart jl. het advies van de stuurgroep KBO-PCOB vernieuwt als een groeidocument. Daarbij vroeg de ledenraad aan de stuurgroep o.a. het advies verder uit te werken op het punt van de organisatievorm en financiering. In april organiseerde de stuurgroep vervolgens werkconferenties om met leden van de ledenraad, provinciale KBO-bonden en afdelingsbesturen van KBO en PCOB na te denken over de vraag hoe de afdelingen en andere initiatieven binnen de vereniging zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund.
Op basis van deze bijeenkomsten heeft de stuurgroep een vervolgadvies opgesteld, met o.a. het voorstel om op provinciaal/regionaal niveau ‘ondersteuningsnetwerken’ in te richten. Zij vormen een schakel tussen het lokale en landelijke niveau. De ondersteuningsnetwerken coördineren, adviseren en organiseren op bovenregionaal niveau. Korte communicatielijnen en ruimte voor maatwerk zijn van belang. Zo hebben de afdelingen de ruimte om hun eigen activiteiten vorm te geven en zelf prioriteiten te stellen. Zij weten immers waar in hun omgeving behoefte aan is.
Meer duidelijkheid en vervolgstap
Het hierboven kort beschreven vervolgadvies van de stuurgroep stond 19 juni op de agenda van de ledenraad. De stuurgroep stelde voor om de brede consultatie in de vereniging voort te zetten en het vervolgadvies in september met afdelingsbesturen van KBO en PCOB en andere belangstellenden te bespreken. Vervolgens zou de ledenraad in oktober dan een voorgenomen besluit kunnen nemen.
Tijdens de bespreking van dit vervolgadvies bleek de ledenraad o.a. behoefte te hebben aan meer duidelijkheid over de ondersteuningsnetwerken. De ledenraad onderstreepte de noodzaak dat de ondersteuningsnetwerken over een duidelijke taakbeschrijving, mandaat en budget beschikken.
Voorafgaand aan de ledenraadsvergadering hadden drie provinciale KBO-bonden hun standpunt per brief kenbaar gemaakt. Mede op grond van deze brieven bleek in de ledenraad onvoldoende draagvlak te zijn om het vervolgadvies op de voorgestelde wijze in september in het land te bespreken.
Dit heeft het bestuur ertoe gebracht zich nu eerst nader te beraden over wat een goede vervolgstap kan zijn in het proces op weg naar een toekomstbestendige vereniging.
NB.: U ontvangt dit bericht omdat u bij ons bekend bent als lid van KBO of PCOB. Als deze informatie onjuist blijkt te zijn, wilt u dat dan aan ons laten weten via een reactie op dit bericht? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Volg ons
Facebook   Twitter
 
Links naar
onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl
 
Seniorenorganisatie
KBO-PCOB
Europalaan 40
3526 KS Utrecht
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl
Reageren    |   Gegevens wijzigen   |   Afmelden